Interpunkcja w tabelach

Proszę o odpowiedź, czy należy stawiać kropki po zdaniach niezwiązanych ze sobą treściowo, a umieszczonych w tabelach przy poszczególnych latach. Np. Rok 2011: Powstanie kółka teatralnego. Nawiązanie współpracy ze szkołą w Niemczech. Polska stanęła na czele Rady Unii Europejskiej.

Można kropką (czy też średnikiem) rozdzielać różne punkty, tematy itd., które nie stanowią całości tekstowej, tylko są zbiorem różnych haseł przyporządkowanych w tabeli poszczególnym nadrzędnym nagłówkom typu rok 2011, 2012 itd. Jeśli jednak hasła te wypisalibyśmy w kolumnach (od nowych wierszy), to mogą one także pozostać bez żadnego oddzielającego znaku interpunkcyjnego, gdyż odpowiedni podział graficzny wprowadza tu cezurę.

Magdalena Idzikowska

Oba czy obydwa?

Bardzo proszę wskazanie właściwej formy: 1) w obydwu przewodach doktorskich; 2) w obu przewodach doktorskich.

To są formy wariantywne, więc można je stosować wymiennie w różnych kontekstach. Decyzja o użyciu określonej formy należy do autora wypowiedzi.

Postać liczebnika oba/ obydwa i obie/ obydwie zależy od rodzaju gramatycznego połączonego z nim rzeczownika:

• rzeczowniki męskonieżywotne – oba/ obydwa samochody,

• rzeczowniki męskożywotne – oba/ obydwa konie,

• rzeczowniki męskoosobowe – obaj/ obydwaj studenci,

• rzeczowniki rodzaju nijakiego – oba/ obydwa okna,

• rzeczowniki rodzaju żeńskiego – obie/ obydwie dziewczynki.

Monika Kaczor

Zaszufladkowano do kategorii Odmiana